Lựa chọn một trong các trường sau để chạy thử chương trình

STT Trường Số lớp Số buổi học trong ngày Chọn trường xếp TKB
{{$index+1}} {{cq.TenCoQuan}} {{cq.SoLopThucTe}} {{cq.strBuoiHocTrongNgay}}